Є.О.Гаев, С.З.Шіхалієв
Чисельне дослідження входу рідини в канал з лінійною легкопроникною шорсткістю

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 4, (2002) с.32-39
Чисельно розв'язано стацiонарнi рiвняння Нав'є-Стокса, якi описують вхiд нестисливої в'язкої рiдини в плоский канал i поступову стабiлiзацiю цiєї течiї за умов, що бiля стiнок каналу знаходяться симетричнi "пористi" шари, в яких на рiдину впливає розподiлена лiнiйна сила опору. Для формулювання граничної умови i тестування алгоритму використано аналiтичний розв'язок одновимiрної течiї на дiлянцi її стабiлiзацiї. Трансформацiю потоку на вхiднiй дiлянцi каналу проiлюстровано детальними розрахунками кiлькох ламiнарних течiй з числом Рейнольдса Re≤10. Залежнiсть Шлiхтiнга для довжини початкової дiлянцi каналу узагальнена з урахуванням двох нових параметрiв, якi характерiзують течiю.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська