А.Г.Боев, Н.Н.Ясницька
Коефіцієнт гасіння поверхневих хвиль під плiвкою поверхнево-активної речовини кінцевої гідродинамічної товщини

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 4, (2002) с.14-22
Розв'язана задача про хвильовий рух важкої в'язкої однорiдної нестискаємої рiднини нескiнченної глибини з вiльною поверхнею, що вкрита плiвкою поверхнево-активної речовини з товщиною, набагато меньшою за довжину поверхневої хвилi. Знайдено дисперсiйне рiвняння для комплексної частоти хвиль та одержано аналiтичне рiшення його у випадку бiльш тонкої плiвки, товщина якої зрiвняна iз товщиною в'язкого хвильового шару в нiй. Виявлено, що плiвка малої (у вказаному вище розумiннi) скiнченної товщини додає двi новi деталi до механiзму гасiння хвиль плiвкою нульової товщини: а) плин меж плiвки вiдносно одна одної, що приводить до помiтного зменьшення гасiння капiлярних та коротких гравiтацiйних хвиль; б) вплив в'язкoстi речовини плiвки, який приводить до невеликого посилення гасiння гравiтацiйних хвиль. Кiлькiсний аналiз проведено для типових параметрiв нафти.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська