О.В.Авраменко, І.Т.Селезов
Структура нелiнiйних хвильових пакетів на поверхнi контакту рiдких середовищ

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 4, (2002) с.3-13
Дослiджуються амплiтуди вищих гармонiк у нелiнiйних хвильових пакетах на поверхнi контакту рiдких середовищ з урахуванням поверхневого натягу. На основi розв'язку, отриманого методом багатомасштабних розвинень, розглянута структура пакетiв у симетричнiй системi "пiвпростiр - пiвпростiр" та у несиметричнiй системi "шар - пiвпростiр". Встановлено, що у другiй системi, на вiдмiну вiд першої, кожне наступне наближення визначає амплiтуду вiдповiдної вищої гармонiки лише наближено, при цьому воно дає поправки до амплiтуди кожної попередньої гармонiки. Розв'язок у третьому наближеннi виявив iснування екстремального значення амплiтуд вищих гармонiк для деяких значень довжини першої гармонiки та товщини шару. Визначено залежнiсть форми хвильового пакету вiд поверхневого натягу та спiввiдношення мiж висотою та довжиною першої гармонiки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська