Ю.В.Канарська, В.С.Мадеріч
Чисельна негiдростатична модель стратифiкованих течiй з вiльною поверхнею

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 3, (2002) с.12-21
Представлена чисельна негiдростатична модель стратифiкованих течiй з вiльною поверхнею. В основу методу розв'язання системи рiвнянь Нав'є-Стокса покладено розщеплення полiв швидкостi i тиску на гiдростатичну та негiдростатичну складовi. Розрахунки проводяться в три етапи з використанням s-системи координат i розщеплення на внутрiшню та зовнiшню моди. На першому етапi для визначення рiвня вiльної поверхнi з використанням явної схеми розв'язуються проiнтегрованi за глибиною рiвняння руху та рiвняння нерозривностi. На другому етапi визначається промiжне тривимiрне гiдростатичне поле швидкостi i тиску з використанням напiвнеявної схеми. На третьому етапi одержуються негiдростатичнi поля швидкостi та тиску з використанням методу спряжених градiєнтiв. Розрахунки спiвставлено з аналiтичним розв'язком задачi про стоячi коливання важкої рiдини в глибокому прямокутному басейнi, лабораторними експериментами з трансформацiї довгих хвиль над пiдводними барами та вiдбиття уособлених хвиль вiд вертикальної стiнки. На прикладi задачi про водообмiн рiдини рiзної густини в шлюзi показана ефективнiсть розробленого методу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська