О.Г.Стеценко, П.В.Лук'янов
Двовимiрна задача розсiяння внутрiшнiх хвиль на перемiшанiй плямi в перiод в'язко-дифузiйної стадiї її еволюцiї

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 1, (2002) с.76-83
Розв'язана двовимiрна задача про поле розсiяних внутрiшнiх хвиль, яке утворюється при набiганнi монохроматичної внутрiшньої хвилi на локалiзовану неоднорiднiсть поля густини (перемiшану пляму), що знаходиться на в'язко-дифузiйнiй стадiї своєї еволюцiї для випадку, коли характерний хвильовий масштаб часу малий порiвняно з характерним ентрузiйним масштабом часу. Наближений розв'язок у виглядi квадратур одержано з використанням методу малого параметра. Встановленi характернi особливостi формування полiв розсiяних хвиль iз врахуванням динамiки перемiшаної областi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська