Е.A.Пашицький
Гiдродинамiчна нестiйкiсть вихоря у відкритій системі з об'ємним стоком та з необмеженим притоком речовини як можливий механізм зародження торнадо

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 1, (2002) с.50-60
Одержано ряд нестацiонарних рiшень рiвнянь Нав'є-Стокса та неперервностi для вихоря у нестисненому в'язкому двокомпонентному (або двофазному) середовищi з об'ємним стоком речовини за рахунок фазових перетворень (наприклад, конденсацiї водяної пари у вологому повiтрi, охолодженому нижче точки роси) та з необмеженим притоком речовини iз зовнiшнього середовища. Цi рiшення описують експоненцiйну або ``вибухову'' гiдродинамiчну нестiйкiсть ``твердотiльного'' обертання речовини у серцевинi вихоря пiд дiєю конвективної та корiолiсової сил. Цi сили виникають в результатi нелiнiйної взаємодiї обертального руху середовища з радiальним потоком, який збiгається i забезпечує постiйнi густину та склад речовини (зокрема, постiйну вологiсть повiтря). Така гiдродинамiчна нестiйкiсть розглядається як можливий механiзм зародження i розвитку потужних атмосферних вихорiв - торнадо i тайфунiв - у процесi формування густих хмарових систем, коли iнтенсивна конденсацiя вологи грає роль об'ємного стоку (конвергенцiї) речовини.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська