Г.Ф.Золотенко
Комп'ютерне моделювання на основі рівнянь типу Гамільтона нелiнiйних коливань рiдини в прямокутнiй посудині

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 1, (2002) с.18-33
Розглядаються нелiнiйнi системи звичайних iнтегро-диференцiальних рiвнянь, що виникають у динамiцi вiдносного руху iдеальної однорiдної нестисливої рiдини у зв'язку iз варiацiйним методом Бейтмена - Люка - Уiзема та структурно подiбнi до рiвнянь Гамiльтона. Аналiзуються властивостi цих систем рiвнянь та вiдомий спосiб їх наближеного розв'язування шляхом виключення квазiшвидкостей рiдини i зведення до деякої системи рiвнянь другого порядку вiдносно координат вiльної поверхнi. На випадок прямокутної посудини, частково заповненої рiдиною, розвивається альтернативний пiдхiд, що базується на iдеї безпосереднього iнтегрування точних вихiдних рiвнянь методом Рунге - Кутта. Розроблено алгоритм чисельного розв'язування цих рiвнянь, можливостi якого демонструються на задачi про нелiнiйнi вiльнi коливання рiдини у нахиленiй прямокутнiй порожнинi пiсля її розгону.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська