О.О.Вовк
Дослідження параметрів зони впливу вибуху заряду в лесових грунтах

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 1, (2002) с.12-17
Розглянуто метод визначення зон впливу вибуху заряду в маловологих лесових грунтах за їх динамiчними характеристиками - швидкостi поширення поздовжнiх та поперечних хвиль. Для врахування властивостей лесових грунтiв використано кореляцiйнi зв'язки мiж густиною скелету грунту gск та швидкiстю поперечних хвиль Vs, мiж вологiстю W та швидкiстю поздовжнiх хвиль Vp, якi отримано у виглядi коефiцiєнтiв зв'язку для лесiв Середньої Азiї вологiстю до 10%. Приведенi рекомендацiї щодо розташування свердловин при вибуховiй обробцi просадочних лесових маловологих масивiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська