О.Д.Нікішова, В.І.Нікішов, В.В.Олексюк
Експериментальні дослідження впливу зсувних стратифiкованих течій на розвиток вихрових кілець

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.115-116
Приведено результати експериментальних дослiджень трансформацiї вихрових структур (вихрових кiлець) у ламiнарному зсувному стратифiкованому потоцi рiдини. Виявлено, що стратифiкацiя приводить до зменшення висоти пiд'йому кiльця, коли кiльце ежектується вертикально вгору впоперек до потоку стратифiкованої рiдини. Також встановлено, що поведiнка кiлець у зсувному потоцi рiзко вiдмiнна вiд поведiнки тих же кiлець у нерухомiй рiдинi - у ядрi кiльця створюються двi вiдокремленi хвилi, якi рухаються назустрiч одна однiй. Це приводить до того, що траекторiї кiлець мають розходження.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська