Вал.I.Мамчук
До побудови системи криволiнiйних координат з використанням чисельно-конформних вiдображень

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.110-114
Розглянуто метод чисельно-конформного вiдображення двозв'язних областей довiльної геометричної форми на канонiчний прямокутник для автоматичної побудови загальної системи криволiнiйних координат, зв'язаної з тiлом, при розв'язуваннi задач математичної фiзики. Вперше в якостi функцiй, що породжують вiдображення (при практичнiй реалiзацiї методу), розглядаються розв'язки системи двох автономних рiвнянь щодо невiдомих фукцiй.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська