В.М.Семененко
Розрахунок форми плоских суперкаверн при гармонійних збуреннях

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.87-93
Викладенi результати розрахунку довжини i форми плоских нестацiонарних суперкаверн за клином при перiодичнiй залежностi вiд часу. Змiнна довжина каверни вiдшукується в послiдовнi моменты часу шляхом чисельного розв'язування рiвняння балансу маси газу в кавернi. На кожнiй iтерацiї розв'язок розраховується з лiнiйної системи сiнгулярних iнтегральних рiвнянь методом дискретних особливостей. Дослiджено вплив пружностi газу, що заповнює плоску вентильовану суперкаверну. Поданний порiвняльний аналiз нестацiонарної поведiнки плоских та осесиметричних суперкаверн.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська