П.С.Путілін
Деякі особливості динаміки суперкавітуючих моделей

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.65-74
Дослiджується вплив конструктивних параметрiв суперкавiтуючої моделi на вiдстань, що вона може подолати, i особливостi її збуреного руху. Встановлено, що застосування двигуна дозволить збiльшити проходиму вiдстань лише за умови застосування високоефективного палива. Також встановлено, що характер збуреного руху суттєво залежить вiд зазору мiж кормовою частиною моделi i границею каверни. При великих зазорах типова форма збуреного руху являє собою коливаня з амплiтудою i частотою, що не залежать вiд початкових умов. При малому зазорi можливi рiзноманiтнi форми руху: нестiйкий рух, асиметричнi стацiонарнi коливання, нерегулярнi коливання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська