Г.В.Логвинович
Про закон розширення нестаціонарної каверни

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.60-64
Робота присвячена методу розрахунку нестацiонарної суперкаверни. В статтi наведений аналiз розрахунку нескiнченної каверни на основi енергетичного принципу та проведено порiвняння результатiв розрахунку з класичними результатами. В роботi дається нове виведення закону розширення поперечного перерiзу каверни для фiксованого вiдносно траекторiї кавiтатора положення, що дає можливiсть розрахувати форму нестацiонарної суперкаверни.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська