Д.Крінг, Н.Файн, Д.Ульман, А.Кіршнер
Нестаціонарна кавітаційна модель, що застосовує тривимiрний метод граничних елементiв

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.53-59
Описується чисельний метод, що розроблюється авторами для розв'язання тривимiрної задачi нестацiонарного потенцiального обтiкання довiльних суперкавiтуючих тiл. Дається загальне математичне формулювання задачi, яке включає умови на зворотньому струменi та в слiдi за каверною. Для чисельного розв'язування задачi пропонується застосувати тривимiрний метод граничних елементiв високого порядку, розроблений для розрахунку нелiнiйної взаємодiї гравiтацiйних поверхневих хвиль з тiлами.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська