В.Т.Грінченко, В.В.Мелешко, О.А.Гуржий, Г.Я.Ф. ван Хейст, А.Г.М.Ейсенга
Два підходи до аналізу коаксіальної взаємодії вихрових кілець

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.40-52
Порiвнюються модельнi уявлення вихрових кiлець: модель Дайсона з безперервним розподiлом завихореностi та модель вортонiв з дискретним розподiлом завихореностi, якi можуть бути використанi для опису взаємодiї двох однакових коаксiальних вихрових кiлець в iдеальнiй нестисливiй рiдинi. Представлення рiвнянь руху обох моделей в аналогiчнiй формi дало можливiсть провести розширений аналiз як аналогiй, так i рiзницi мiж моделями: порiвнюються траекторiї руху, iмпульси та енергiї системи вихрових кiлець в обох випадках для перiодичної взаємодiї двох однакових коаксiальних вихрових кiлець в безмежнiй рiдинi. Незначна рiзниця в траекторiях взаємодiї вихрових структур може бути повнiстю роз'ясненою теоретично через вiдповiднi рiвняння руху моделей вихрового кiльця та вортонного кiльця. В роботi наведено аналiз та спiвставлення початкових умов i параметрiв двох рiзних моделей, якi описують одну й ту саму взаємодiю. Для моделi вортонiв отримано критерiй, який можна використовувати для опису несиметричної взаємодiї вихрових кiлець за допомогою дискретної моделi вортонних кiлець.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська