Ю.Д.Власенко
Експериментальні дослідження суперкавітаційних режимів обтікання самохідних моделей

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.26-39
Викладається методика та результти експериментального дослiдження суперкаверн на самохiдних моделях з рiзними типами рушiїв, що рухаються у гiдролотку по направляючому дроту у режимах вентильованої та природної парової кавiтацiї у дiапазонi швидкостей V=30-140 м/с. Наводяться данi реєстрацiї параметрiв стацiонарних парових та вентильованих суперкаверн та ефектiв взаємодiї парової суперкаверни з корпусом та реактивним двигуном моделi. Розглядаються деякi характернi типи нестацiонарних процесiв на рiзних стадiях руху самохiдних моделей по направляючому дроту.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська