В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Дослідження ефективності неінвазивного оцінювання швидкості звуку в обмежених об’єктах з неоднорідностями при лінеаризації даних про фазові затримки

Акустичний вісник, Том 15 № 2, (2012) с.48-65
Розглянуто задачу оцінювання швидкості поширення звуку в обмежених об'єктах з акустичними неоднорідностями, порівнянними з довжиною хвилі. За інформативну характеристику обрані дані про частотну залежність фазових затримок сигналів локалізованого джерела у двох точках прийому, координати яких вважаються відомими. На основі лінеаризації зазначеної частотної залежності розроблені алгоритми оцінювання швидкості звуку й проведено модельні дослідження його ефективності для неоднорідної стінки скінченної циліндричної труби. Проаналізовано залежності похибок оцінювання швидкості звуку від взаємного розташування джерела сигналів, точок прийому і меж об'єкта при різних хвильових розмірах. Визначено раціональні частотні параметри процедур оцінювання й схеми розстановки приймачів. Для двох варіантів схеми вимірювань досліджено вплив характерних структур неоднорідностей на отримані результати. Працездатність запропонованих алгоритмів підтверджено експериментально на прикладі оцінювання швидкості звуку в паренхімі легенів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
швидкість звуку, оцінювання параметрів, функціонал максимальної правдоподібності, відносна похибка, паренхіма
МОВА ТЕКСТУ: російська