А.Г.Куценко, В.Н.Олійник, А.Ф.Улітко
Переміщення точок поверхні пружного півпростору, що викликане прикладеним миттєво осесиметричним навантаженням

Акустичний вісник, Том 2 № 2, (1999) с.57-68
Розглядається загальний підхід до розв'язку осесиметричних задач миттєвого навантаження пружного півпростору, який базується на застосуванні перетворення Лапласа по часовій і перетворення Ханкеля по просторовій координаті. Виходячи з аналізу функцій-зображень, вдалося представити переміщення на поверхні півпростору у вигляді кратних інтегралів від функцій дійсних змінних. Детально досліджено окремі типи навантажень: зосереджене навантаження (задача Лемба), розподіл Герца, а також навантаження, що виникає під гладким плоским штампом у статичній контактній задачі. Показано, що для будь-якого нормального розподіленого навантаження, прикладеного миттєво до границі півпростору, нормальні переміщення приймають свої статичні значення одразу після проходження через точку спостереженя хвилі Релея, породженої у найбільш віддаленій від неї точці прикладення навантаження. Також досліджено особливості, що виникають у полі переміщень на фронтах хвиль Релея, які рухаються від краю зони навантаження. Одержані результати дали можливість зробити висновки, які будуть корисними при розгляді нестаціонарних контактних задач.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пружний пiвпростiр, задача Лемба, перемiщення границi, хвилi Релея
МОВА ТЕКСТУ: російська