В.Г.Карнаухов, Ю.І.Лелюх
Вимушені коливання та дисипативний розігрів феромагнітного шару

Акустичний вісник, Том 2 № 2, (1999) с.44-56
Дано постановку задачі про вимушені коливання та дисипативний розігрів попередньо намагніченого до насичення феромагнітного шару з урахованням неоднорідного обміну, гіромагнітних та дисипативних ефектів. Для моделювання дисипації використовується концепція комплексних характеристик. Дисипативна функція в рівнянні енергії дорівнює осередненій за цикл магнітомеханічній потужності. Розглядаються два випадки попередньої намагніченості до насичення - в напрямку товщини пластинки та в перпендикулярному до нього (поздовжньому) напрямку. Для випадку, коли неоднорідним обміном можна знехтувати, одержані аналітичні розв'язки обох задач. Представлено простий вираз для температури дисипативного розігріву при вимушених коливаннях на резонансних частотах. В якості критичного параметра навантаження прийнято його значення, при якому температура досягає точки Кюрі. З використанням чисельних методів обчислені амплітудні та температурні характеристики при русі вздовж резонансних кривих для вказаних вище двох випадків попереднього намагнічування. Дано оцінку впливу гіромагнітного ефекта на ці характеристики.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
феромагнiтний шар, вимушенi коливання, неоднорiдний обмiн, гiромагнiтнi ефекти, дисипацiя
МОВА ТЕКСТУ: російська