І.Т.Селезов, Р.І.Волинський, С.О.Савченко
Дослідження транспорта наносів і ерозії берега від впливу хвиль на воді

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 1, (2016) с.63-68
Розглядається задача взаємодiї поверхневих гравiтацiйних хвиль з укосом, що розмивається. На основi традицiйного пiдходу балансове рiвняння для глибин H i витрати наносiв Q доповнюється напiвемпiричними спiввiдношеннями для нахиленого берега. В результатi отримано параболiчне рiвняння iз змiнними коефiцiєнтами, яке iнтегрується методом скiнченних рiзниць. Показана i аналiзується еволюцiя донних наносiв. Наведено також узагальнену модель седiментацiї, яка описується рiвнянням гiперболiчного типу iз дисипацiєю.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
транспорт наносiв, хвилi на водi, ерозiйне дно
МОВА ТЕКСТУ: російська