D.H.Zeiner-Gundersen, S.A.S.Zeiner-Gundersen
Hydrodynamic testing of flexible profiles for a vertical axis turbine

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 4, (2015) с.58-64
Гiдродинамiчна функцiональнiсть турбiни залежить вiд властивостi кожного профiля захоплювати енергiю води пiд час обертання. Ми описуємо унiкальний дизайн гнучкого профiля, який базується на характеристиках гiдродинамiчної тяги, подiбної до тої, яка використовується плаваючими та лiтаючими живими iстотами. Концепцiя полягає у використаннi гнучкого профiля подвiйної кривизни, який має вiдносно високе вiдношення пiднiмальної сили до сили опору незалежно вiд позицiї по куту обертання, в застосуваннi для гiдродинамiчних турбiн з вертикальною вiссю. Для розробки дизайну профiля, яких буде використовуватися у вертикальнiй турбiнi, декiлька моделей гнучких профiлiв було протестовано у кавiтацiйному каналi з керованою динамiкою потоку, та було вимiряно пiднiмальнi сили, сили опору та моменти обертання. Три рiзних дiаметри передньої кромки було дослiджено: 20, 30 та 40 мм, що вiдповiдають вiдношенню товщин 7%, 10% и 13%. Фiзичнi характеристики гнучкого матерiалу покриття профiля, який використовувався в тестах, мають позитивнi властивостi по вiдношенню до створення тяги, небажаного росту колонiй морських мiкрорганiзмiв на його поверхнi, гнучкостi та низького коефiцiєнту опору.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гнучкий профiль турбiни, гiдродинамiка, каскадна модель
МОВА ТЕКСТУ: англійська