І.Т.Селезов, О.В.Радіонов, С.О.Савченко
Нестацiонарне температурне поле при розігріві ферорiдинного ущiльнювача

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 4, (2015) с.43-51
В данiй роботi наведено розв’язок задачi нестацiонарного теплового режиму ферорiдинного ущiльнення на основi рiвнянь ферогiдродинамiки, якi приводяться до безрозмiрного вигляду з введенням критерiїв подiбностi Рейнольдса, Прандтля i Брiнкмана, якi вважаються в подальшому замороженими. Проведений в статтi наближений аналiтичний аналiз досягається цiною жорстких обмежень, але дає можливiсть одержати новi результати про тепловi поля. Визначена функцiя розiгрiву на основi задачi про рух рiдини в кiльцевiй областi по Лойцянському та обчисленнi теплового джерела, пропорцiйного квадрату тензора швидкостей деформацiї по Ландау. Розглядається задача про поширення тепла в радiальному напрямку в трьох областях: у нижнiй (вал), внутрiшнiй (рiдина) та зовнiшнiй (корпус). Наведено постановку вiдповiдної початково-крайової задачi у випадку ступеневої функцiї вмикання джерела розiгрiву (функцiя Хевiсайда) з коефiцiєнтом, що враховує всi параметри розiгрiву. Застосовується перетворення Лапласа за часом i побудовано аналiтичнi розв’язки з аналiзу обернення Рiмана-Меллiна в комплекснiй площинi. Встановлено, що домiнуючий вклад дає один лишок. Застосуванням iнтеграла Дюамеля та його обчислення по частинам отримано розв’язок у замкнутому виглядi для довiльних наростаючих вiд нуля за часом функцiй розiгрiву. На цiй основi проведено розрахунки для деяких реальних сценарiїв. Отриманi результати можуть бути корисними в розрахунках реальних ущiльнювачiв, що дозволяють задавати рiзнi критерiї подiбностi, в якi входять конкретнi параметри: в’язкiсть, теплоємнiсть та iн.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
ферорiдинний ущiльнювач, нестацiонарне температурне поле, перетворення Лапласа, iнтеграл Дюамеля
МОВА ТЕКСТУ: російська