Н.С.Городецька, Т.М.Щербак, В.І.Нікішов
Розсiювання поверхневих гравiтацiйних хвиль підводним уступом

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 4, (2015) с.24-35
У роботi розвинуто метод полiпшеної редукцiї для розрахунку розсiювання поверхневих гравiтацiйних хвиль при рiзкiй змiнi глибини потоку, тобто на уступi. Цей метод полягає в тому, що враховується особливiсть розподiлу швидкостi в околицi гострої гранi уступу. У даному випадку ця особливiсть має степеневий характер. Для вирiшення задачi використовується представлення рiшення в ряд по власним функцiям задачi. Асимптотичнi властивостi невiдомих коефiцiєнтiв розкладання знаходяться на основi видiлення локальної особливостi за швидкостями у вершинi уступу. Показано, що використання методу полiпшеною редукцiї дозволяє зменшити обсяг розрахункiв i пiдвищити якiсть одержуваного рiшення. Проведено порiвняння з вiдомими даними iнших авторiв. Розглянуто плоско-хвильове i довгохвильове наближення, Показано, що для малих довжин хвиль необхiдно враховувати моди, що не поширюються.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поверхневi гравiтацiйнi хвилi, розсiювання, уступ, власнi функцiї
МОВА ТЕКСТУ: російська