В.А.Воскобійник, А.В.Воскобійник, О.А.Воскобойник, В.М.Степанович, I.А.Хижа
Вихровий рух усередині лунки складної геометрії

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 4, (2015) с.14-23
У роботi представленi результати вiзуального дослiдження особливостей генерацiї та еволюцiї вихрового течiї усерединi заглиблень на плоскiй поверхнi у виглядi одиночних V- i Λ-подiбних лунок, якi потiк обтiкав пiд рiзними кутами. Вiзуалiзацiя проводилася за допомогою водорозчинних покриттiв i контрастних фарб, якi вводилися в пристiнний шар потоку. В умовах ламiнарної течiї усерединi заглиблень складної геометричної форми вихровi структури не генерувалися. Для перехiдного i турбулентного режиму течiї усерединi V-подiбної лунки формувалися пiдковоподiбнi вихровi структури, якi зi збiльшенням швидкостi зменшувалися за розмiром i притискалися до вiдривної стiнки лунки. У серединному перерiзi такої лунки спостерiгалися перiодичнi викиди пелени дрiбномасштабних вихорiв. Усерединi Λ-подiбної лунки генерувалися спiралеподiбнi вихровi структури, якi перiодично викидаючись i перемiщаючись у слiдi за лункою формували пари протилежно обертових поздовжнiх вихорiв. При змiнi кута нахилу V- i Λ-подiбних лунок у площинi пластини формування та викид вихрових структур змiнюється. Для ламiнарної течiї число Струхаля викидiв потенцiйної рiдини змiнювалося вiд 0.05 до 0.14. В умовах перехiдної i турбулентної течiї число Струхаля викидiв вихрових структур i вихрової пелени збiльшилося вiд 0.15 до 0.5.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
заглиблення, вiзуалiзацiя, когерентна вихрова структура, вихрова пелена, викид
МОВА ТЕКСТУ: українська