А.Г.Виноградов, О.М.Яхно
Розрахунок параметрів протипожежних струменів розпиленої води

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 4, (2015) с.3-13
У данiй статтi предметом теоретичного аналiзу був вiяловий струмiнь розпиленої води, створюваний за допомогою щiлинного зрошувача й використовуваний як водяна завiса протипожежного призначення. Мета дослiдження полягала у розробцi методики розрахунку деяких найважливiших параметрiв водяних завiс, якi досi визначались за допомогою складних експериментальних вимiрювань, а саме, швидкостей руху крапель, їхньої концентрацiї, товщини еквiвалентного шару води. Запропоновано методику знаходження зазначених величин на основi теорiї затоплених струменiв. Виведенi формули дозволяють виконувати розрахунок їхнiх просторових розподiлiв, виходячи з конструктивних характеристик дренчерної установки. Застосування цих спiввiдношень до розвинутої ранiше математичної моделi теплового екранування дозволило розширити можливостi її практичного використання. Отриманi результати можуть бути застосованi для проектування водяних завiс протипожежного призначення, а також для визначення оптимальних режимiв їх експлуатацiї.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
розпилена вода, протипожежна водяна завiса, теорiя затоплених струменiв
МОВА ТЕКСТУ: російська