О.Г.Стеценко
Нестацiонарний рух точкового вихора у двошаровiй рiдинi

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 2, (2012) с.70-79
Розв'язано лінійну задачу про нестаціонарний рух зi стану спокою плоского точкового вихора у двошаровому глибокому середовищi з верхнім шаром скінченної товщини. Розв'язок одержано у виглядi квадратур. На прикладi двох режимiв - горизонтального руху зі сталою швидкістю з початкового моменту й такого ж руху з накладеним на нього стаціонарним перiодичним поперечним рухом - проаналізовано особливості формування амплітудної картини збурень на границі розділення шарiв і характер зміни потужності, яка затрачується вихором на випромінювання їхньої енергії.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
нестацiонарний рух, точковий вихор, квадратури, границя роздiлення шарів
МОВА ТЕКСТУ: українська