А.А.Нестеров
Напівнеявний метод розрахунку негідростатичних течій з вільною поверхнею в σ-системі координат

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 2, (2012) с.41-52
Представлено метод чисельного розрахунку негідростатичних течій з вільною поверхнею в σ-системі координат, який базується на поділі тиску на гідростатичну складову й поправку до неї, що обчислюються поступово на кожному кроці інтегрування. Ця поправка тиску знаходиться шляхом розв'язку системи лінійних рівнянь з 25-діагональною матрицею, яка одержується у результаті підстановки дискретного виразу для поля швидкості в дискретне рівняння нерозривності. Показано добре узгодження отриманих результатів з наближеними аналітичними розв'язками задачі про хвильові коливання у прямокутному резервуарі, а також з лабораторними вимірюваннями характеристик поширення хвиль над підводною перешкодою й експериментальними дослідженнями процесу перемішування двох рідин з різними густинами.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
негідростатична течія, вільна поверхня, 25-діагональна матриця, хвильові коливання
МОВА ТЕКСТУ: російська