В.В.Решетняк, А.Н.Семко
Вплив форми сопла на параметри гідрогармати

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 3, (2010) с.62-74
У статтi оцiнюється вплив форми сопла на параметри гiдрогармати. Сформульовано критерiї, по яких оцiнюється ефективнiсть гiдрогармати: максимальна швидкість струменя, максимальний тиск усерединi установки, коефiцiєнти перевищення тиску, перетворення енергiї та компактностi високошвидкiсної дiлянки струменя. Розрахунки виконанi методом другого порядку апроксимацiї Родiонова, узагальненим для розрахунку квазиодномiрних рухiв ідеальної стисливої рiдини. Наведено результати розрахункiв для найпоширенiших сопел (Вiтошинського, Войцеховського, коноiдального, катеноiдального та конiчного), що пiдтверджують раціональність запропонованого пiдходу. Показано, що профiль сопла істотно впливає на гiдродинамiчнi параметри iмпульсного струменя рiдини. Запропоновано шляхи для визначення оптимального сопла гiдропушки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
ідеальна стислива рідина, квазіодномірні рухи, профіль сопла
МОВА ТЕКСТУ: російська