С.О.Довгий, В.П.Каян, В.А.Кочин, А.Г.Лебедь
Дослідження впливу активного керування прямими лопастями на робочі характеристики ветроротору Дар’є

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 3, (2010) с.12-23
Наведенi результати дослiджень щодо визначенням впливу перiодичної змiни кута установки лопаcтi протягом одного оберту моделi вiтроротору Дар'є з прямими лопаcтями на потужностнi i моментнi характеристики вiтроротору, а також на величину вiтрового навантаження на вал вiтроротору. Дослiдження проводилися шляхом модельного експерименту малої моделi вiтроротору в гiдролотку. Показанi здатнiсть ротора з керованими лопаcтями самозапускатися при вельми низьких швидкостях набiгаючого потоку, можливiсть значного збiльшення коефіцієнтів використання енергiї потоку i обертового моменту на валу, а також істотного зниження аерогiдродинамiчного навантаження на вал вiтроротору у порівнянні з аналогiчним вiтроротором з жорстко фiксованими лопаcтями.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
аерогідродинамічне навантаження, кут установки лопасті, енергія потоку
МОВА ТЕКСТУ: російська