С.І.Криль, Є.В.Семененко
Методика розрахунку параметрів трубопровідного гідротранспорту різногустинних полідисперсних матеріалів

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 1, (2010) с.48-54
Пропoнується методика розрахунку критичних швидкостей і гідравлічних ухилів при надкритичних режимах течії гідросуміші в круглих трубах, яка вперше враховує вплив гранулометричного і густинного складу матеріалу, що транспортується, діаметра трубопроводу і концентрації гідросуміші. Критичною вважається швидкість гідросуміші в режимі, який є граничним між режимами руху без замулення і з замуленням нижньої стінки труби. В основу визначення гідравлічного ухилу покладено узагальнене рівняння Бернуллі для напірного потоку гідросуміші, яке враховує ефективну густину гідросуміші.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
надкритичні режими течії, гідросуміші, рівняння Бернуллі
МОВА ТЕКСТУ: російська