В.Л.Поляков
Стацiонарна безнапiрна фiльтрацiя в незв'язному несуфозiйному грунтi мiж водотоками (дренами)

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 4, (2009) с.60-68
Аналiтичними методами виконано дослiдження стацiонарної безнапiрної фiльтрацiї мiж водотоками в незв'язному несуфозiйному грунтi, який зазнав фiльтрацiйних деформацiй без мобiлiзацiї його часток. Наведено умови реалiзацiї трьох основних способiв деформацiй. Для них сформульованi математичнi задачi i отримано їх точнi розв'язки. На основi побудованих розрахункових формул i на багаточисленних прикладах детально проаналiзовано значущiсть вказаних деформацiй для фiльтрацiйного процесу (витрати).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська