З.I.Манова, I.Г.Нестерук, Б.Д.Шепетюк
Задачi оптимiзацiї для високошвидкiсного суперкавiтацiйного руху за iнерцiєю з нетонкими кавiтаторами

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 4, (2009) с.54-59
Розглянутi задачi максимизацiї вiдстанi, яка пройдена осесиметричним суперкавiтуючим тiлом за iнерцiєю пiд довiльним кутом до горизонту у випадку дуже великих швидкостей та товстих насадкiв. Сформульованi та роз'язанi рiзнi iзопериметричнi задачi з фiксованими значеннями маси, кiнетичної енергiї, видовження та калiбра тiла. Запропонованi два безрозмiрнi параметри, що впливають на розв'язки. Показано, що при малих значеннях цих параметрiв оптимальнi форми тiл можуть використовувати лише носову частину каверни. Отриманi аналiтичнi та чисельнi розв'язки для максимальної дальностi та оптимальної форми тiла. Показано, що у випадку висхiдного суперкавiтацiйного руху можливе рiзке збiльшення дальностi та вихiд тiла на поверхню при нескiнченно малому перевищеннi деякого критичного значення початкової глибини. Розрахованi вiдповiднi значення критичних глибин.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська