Г.О.Воропаев, А.В.Воскобойник, В.А.Воскобойник, С.А.Ісаев
Візуалізація ламінарного обтікання овального заглиблення

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 4, (2009) с.31-46
У роботi представленi результати експериментальних дослiджень формування вихрової течiї усерединi овальної лунки, розташованої на плоскiй поверхнi, для ламинарного режиму її обтiкання рiзними методами вiзуалiзацiї потоку. Визначенi оптимальнi параметри асиметричної овальної лунки з погляду найбiльшої теплогiдравлiчної ефективностi i формування стiйких вихрових структур в її слiдi, а саме: довжина цилiндрової вставки дорiвнює дiаметру сферичного сегменту i кут розташування лунки 60o щодо напряму потоку. При оптимальнiй конфiгурацiї лунки в нiй формується стiйка великомасштабна когерентна веретеноподiбна вихрова структура. Веретеноподiбний вихор, здiйснюючи коливальний рух, то приєднується до дна кормової сферичної частини лунки, то викидається з неї. При викидi веретеноподiбний вихор приймає форму торнадоподiбного вихору, фокус якого знаходиться на переднiй по потоку сферичнiй стiнцi лунки, а стiк перiодично викидається в прикордонний шар позаду кормової сферичної частини лунки, формуючи поздовжню когерентну вихрову структуру. Найiнтенсивнiше викид вихрових структур при a=60o спостерiгається в серединнiй цилiндричнiй частинi овальної лунки, що обумовлює появу в ближньому слiдi цiєї частини лунки максимальних рiвнiв дотичних напруг.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська