А.Г.Марченко, Л.М.Терещенко
Модельнi дослiдження особливостей динамiки пiщаного берега за умов його захисту поперечними спорудами з рiзним ступенем проникностi

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 1, (2009) с.59-68
Представленi результати експериментальних дослiджень факторiв динамiки прибережного пiщаного схилу пiд впливом вiтрових хвиль. Дослiди проведенi на просторових розмивних моделях. Розглянутi варiанти: вiльний берег (у природному станi); берег, захищений системою непроникних бун; берег, захищений системою бун за рiзним ступенем проникностi їх конструкцiй. Здiйснено аналiз розвитку гiдродинамiчних процесiв (розмив, акумуляцiя та транзит наносiв) на береговому схилi рiзних умов проведення експерименту. Дана оцiнка впливу проникностi поперечних споруд на процеси регулювання руху наносiв на береговому схилi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська