І.Т.Селезов, Д.В.Лукомський
Розповсюдження пульсових хвиль тиску в кровоносній судині за пороговим значенням трансмурального тиску

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 4, (2008) с.65-69
Дослiджується стiйкiсть кровоносної судини при розповсюдженнi пульсових хвиль на основi рiвнянь потенцiального руху рiдини i рiвнянь Кiрхгофа-Лява руху цилiндричної оболонки з урахуванням геометричної нелiнiйностi. Розглядаються статичний стан, обумовлений трансмуральним тиском, i збурений рух вiдносно цього стану. На цiй основi виведено i аналiзується дисперсiйне рiвняння. Встановлена область розповсюдження хвиль з вiд'ємною груповою швидкiстю i показанa можливiсть нестiйкого стану.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська