О.Г.Стеценко
Стацiонарний рух вихора бiля твердої стiнки у стратифiкованому середовищi

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 4, (2008) с.58-64
Розв'язана лiнiйна задача про вимушений стацiонарний рух двовимiрного точкового вихора бiля твердої горизонтальної границi у напiвнеобмеженiй лiнiйно стратифiкованiй рiдинi. Одержано розв'язок, що вiдповiдає руху вихрової пари у необмеженому середовищi, як це має мiсце у однорiдному середовищi. Показано, що при слабкiй стратифiкацiї кiнематична картина течiї в околi вихора змiнюється малo, однак з'являється гiдродинамiчна сила опору, обумовлена стратифiкацiєю, яка з посиленням стратифiкацiї має тенденцiю швидко зростати.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська