А.В.Воскобiйник, В.А.Воскобiйник, О.А.Воскобойник
Спряжене обтiкання трирядного пального ростверку напласкiй поверхнi. Частина 2. Просторово-часовi кореляцiї та спектри

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 4, (2008) с.13-25
В данiй роботi наведено результати експериментальних дослiджень з вивчення кiнематики та динамiки пiдковоподiбних вихрових систем, якi обумовлено взаємодiєю потоку, що натiкає, з трирядним пальним ростверком, який встановлено на пласкiй жорсткiй поверхнi. Для проведення дослiдiв розроблено та створено вимiрювальний комплекс, систему обробки i аналiзу даних. Виготовленi мiнiатюрнi термiсторнi датчики швидкостi i п'єзорезистивнi датчики швидкiсного натиску. Вимiрювання швидкостi переносу вихрових структур поблизу моделей мостових опор здiйснювалось термiсторними датчиками, якi знаходились у кореляцiйному блоцi, що дозволило знайти не тiльки швидкiсть, але й напрямок руху великомасштабних когерентних вихорiв у спряжених течiях. Отримано короткочасовi (миттєвi) спектральнi та кореляцiйнi характеристики, якi показано на тривимiрних спектрограмах та корелограмах, що дозволило дослiдити нестацiонарнi i неоднорiднi пульсацiї швидкостi у вихровому потоцi. Перед передньою центральною опорою формується великомасштабний пiдковоподiбний вихор дiаметром 0.3d i його центр розташовується на вiдстанi (0.15-0.19)d вiд поверхнi кругового цилiндру та (0.11-0.15)d вiд поверхнi пластини. Пiдковоподiбна вихрова система перед центральною палею обертається з частотою, близькою 1 Гц, якiй вiдповiдає число Струхаля St=0.27, i коливається в горизонтальнiй i вертикальнiй площинi з частотою 0.5 Гц або St=0.14.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська