Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін, Е.І.Нікіфорович
Змушена конвекція рiдини в квадратній порожнині пiд дiєю верхньої кришки, яка рухається

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 4, (2008) с.3-12
На основi повних нестацiонарних рiвнянь Нав'є-Стокса, записаних у фiзичних змiнних швидкiсть-тиск, вирiшена задача про змушений рух нестислої рiдини всерединi квадратної порожнини пiд дiєю верхньої кришки, яка рухається. Чисельно дослiдженi особливостi виникаючих зворотних та рециркуляцiйних вихрових течiй в порожнинi в залежностi вiд числа Рейнольдса. Одержанi запропонованим методом результати розрахункiв полiв швидкостей та тиску порiвнюються з вiдомими експериментами i результатами розрахункiв, якi одержанi iншими методами i iншими авторами.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська