В.В.Чернюк
Метод розрахунку напiрних розподiльчих трубопроводiв

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 3, (2008) с.65-76
Запропоновано розв'язок диференцiального рiвняння руху рiдини змiнної маси для напiрних розподiльних трубопроводiв (РТ) з дискретною шляховою роздачею плинного середовища. Змiннi величини вихiдного рiвняння виражено через повний напiр у РТ, пiд дiєю якого витiкають струменi, i через незалежну змiнну вiдстань. Отриманi залежностi придатнi для проектування довгих i коротких РТ з урахуванням впливу змiнних значень параметрiв трубопроводу, основного потоку та струменiв, що вiд'єднуються. Ураховується змiна вздовж потоку законiв гiдравлiчного опору. Значення напорiв i витрат рiдини усерединi РТ, обчисленi за отриманими формулами, практично збiгаються з результатами експериментiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська