I.Г.Нестерук
Максимiзацiя дальностi суперкавiтацiйного руху за iнерцiєю з фiксованою початковою глибиною

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 3, (2008) с.51-64
Розглянутi задачi максимизацiї вiдстанi, пройденої осесиметричним суперкавiтуючим тiлом за iнерцiєю пiд довiльним кутом до горизонту. Початковi швидкiсть та глибина вважаються заданими. Використовувались двi групи iзопариметричних умов при сталiй масi та сталiй середнiй густинi тiла. Отриманi простi аналiтичнi залежностi для оптимальних форми тiла i радiуса кавiтатора у випадках фiксованих довжини, калiбру та об'єму тiла. Розрахованi максимально можливi значення пройденого шляху. Показано, що у випадку висхiдного суперкавiтацiйного руху можливе рiзке збiльшення дальностi та вихiд тiла на поверхню при нескiнченно малому перевищеннi деякого критичного значення початкової швидкостi. Розрахованi вiдповiднi значення критичних чисел Фруда. Проаналiзовано особливостi задач оптимiзацiї у випадках тонких кавiтаторiв та для входу до води з атмосфери. Зроблено оцiнки максимальної дальностi для осесиметричних тiл, що забезпечують обтiкання без вiдриву примежового шару та кавiтацiї. Показано, що при достатньо великих числах Рейнольдса вони можуть бути конкурентноспроможними з суперкавiтуючими тiлами. Наведi аналiтичнi формули для максимальної дальностi рiвномiрного суперкавiтацiйного руху.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська