А.В.Воскобiйник, В.А.Воскобiйник, О.А.Воскобойник
Спряжене обтiкання трирядного пального ростверку на пласкiй поверхнi. Частина 1. Формування пiдковоподiбних вихорiв

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 3, (2008) с.28-39
Наведено результати експериментальних дослiджень з вивчення генерацiї та розвитку пiдковоподiбних i слiдових вихорiв, якi обумовленi взаємодiєю потоку, що натiкає, з трирядним пальним ростверком, що встановлено на пласкiй жорсткiй поверхнi. Для проведення дослiдiв розроблено та створено вимiрювальний комплекс, систему обробки та аналiзу даних. Виготовленi мiнiатюрнi термiсторнi датчики швидкостi та п'єзорезистивнi датчики швидкiсного натиску. Проведено вiзуальнi вимiрювання структури вихрового потоку в областi спряження ростверку i пласкої пластини за допомогою фарб та контрастного покриття, що змиваються водою. Вимiрювання швидкостi переносу вихрових структур поблизу моделей мостових опор здiйснювалось термiсторними датчиками, якi знаходились у кореляцiйному блоцi. Це дозволило знайти не тiльки швидкiсть, але й напрямок руху великомасштабних когерентних вихорiв у спряжених течiях. Встановлено джерела локального та глобального розмиву грунту перед груповою опорою. Ними стали пiдковоподiбнi та слiдовi вихори, а також бiчна течiя мiж цилiндричними палями. Iнтенсивнiсть пiдковоподiбних вихорiв i зсувних напруг на стiнцi збiльшується в носовiй та кормовiй частинах трирядного ростверку. Групування опор та бiчнi течiї призводять до порушення перiодичностi появи вертикальних торнадо подiбних слiдових вихорiв позаду обтiчних конструкцiй. Найбiльшi зсувнi напруги спостерiгаються перед переднiми опорами та мiж першою i другою боковими опорами трирядного ростверку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська