Р.Беженар, В.Мадерич
Mодель теплообмiну водного шару i донних вiдкладень у мiлкiй водоймi

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 3, (2008) с.20-27
В трьохмiрну модель гiдротермодинамiки THREETOX включена чисельна модель теплообмiну з дном, яка описує розподiл температури в донних вiдкладеннях. При цьому параметризацiя теплових потокiв у дно включає механiзми вимушеної i вiльної конвекцiї. Для аналiзу впливу донних теплових потокiв на добовий режим невеликого озера було проведено чисельнi експерименти для водойм рiзної глибини. Показано, що в результатi врахування теплообмiну з дном пiдвищується температура на глибинi водойми i знижується бiля поверхнi. Це призводить до збiльшення турбулентного потоку з атмосфери i зменшення тепловiддачi за рахунок довгохвильового випромiнювання, в результатi чого пiдвищується середня температура водойми. Модельнi розрахунки для iдеалiзованих озер показали, що для водойм, на кшталт мiлких озер та лагун, вплив теплообмiну з дном є суттєвим в масштабах добових коливань. Крiм того, для мiлкого озера спостерiгається згладження добових коливань температури води за рахунок теплових потокiв з дна.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська