А.Г.Марченко
Дослідження факторів динаміки наносів в морських шельфових зонах з метою оптимізації інженерних розрахунків

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 2, (2008) с.75-79
Робота спрямована на пошук кореляцiйних зв'язкiв характеристик транспорту наносiв у шельфових морських зонах з параметрами вiтрових хвиль. Як основу для оцiнки динамiки наносiв в прибережнiй зонi моря використано результати роботи В. I. Iванова i А. Е. Мiхiнова, отриманi шляхом аналiтичних та чисельних дослiджень i пiдтвердженi численими лабораторними та натурними даними. В результатi запропонованої автором оригiнальної параметризацiї транспорту наносiв отримана узагальнена залежнiсть питомих витрат зважених наносiв вiд питомої енергiї хвиль. Приведенi розрахунковi формули, якi дозволяють максимально скоротити трудомiсткiсть обчислювань. Точнiсть розрахункiв за запропонованою методикою i за рекомендацiями роботи В. I. Iванова и А. Е. Мiхiнова практично збiгаються.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська