С.I.Крiль, Ю.А.Левчак
Методика гiдравлiчного розрахунку короткої трубки, яка сполучає два протилежно спрямованi напiрнi потоки рiдини

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 2, (2008) с.59-68
Наведенi результати теоретичних i експериментальних дослiджень витрати рiдини в короткiй трубцi, яка сполучає два протилежно спрямованi напiрнi потоки рiдини. Розроблена методика розрахунку витрати в залежностi вiд рiзницi тискiв у мiсцях сполучення потокiв, густини i в'язкостi рiдини, дiаметрiв труб, швидкiсних напорiв i транзитних витрат в основних трубах. Показано, що суттєвий вплив на величину витрати має, за iнших однакових умов, дiаметр короткої трубки. Одержанi результати дослiджень можуть бути використанi, зокрема, у медицинi при оперативному лiкуваннi глибоких венозних тромбозiв у випадку, коли операцiя доповнюється формуванням артерiо-венозної фiстули.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська