В.О.Горбань, I.М.Горбань
Вивчення взаємодiї квадратних цилiндрiв, розташованих тандемом

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 2, (2008) с.36-47
Узагальнений вихровий метод, в якому рiвняння Нав'є-Стокса розв'язуються в змiнних "швидкiсть-завихренiсть", розвинуто для моделювання течiї в багатозв'язнiй областi. На цiй основi виконано розрахунок ламiнарної течiї навколо тандему двох квадратних цилiндрiв. Одержано, що розвиток слiду i гiдродинамiчнi характеристики тiл визначаються структурою потоку, який формується в областi мiж переднiм i заднiм цилiндрами. В залежностi вiд довжини цiєї областi тут є можливими три режими течiї: симетричний, з утворенням стiйкої пари вихорiв; несиметричний, який характеризується почерговим вiдривом вихорiв вiд першого тiла; i бiфуркацiйний, коли є можливим рiзкий перехiд вiд одного режиму течiї до iншого. Дослiджено вплив зовнiшнiх збурень на розвиток течiї в рiзних режимах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська