А.Е.Букатов, А.А.Букатов
Нелінійні капілярно-гравітаційні хвилі в однорідній рідині

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 2, (2008) с.24-35
На основi рiвнянь динамiки нелiнiйних хвиль у шарi однорiдної iдеальної нестисливої рiдини з урахуванням капiлярних сил методом багатьох масштабiв одержанi асимптотичнi розкладання до величин третього порядку малостi для потенцiалу швидкостi руху часток рiдини i збурень вiльної поверхнi, що формуються при розповсюдженнi перiодичних хвиль скiнченої амплiтуди i нелiнiйнiй взаємодiї хвиль першої i другої гармонiк, що бiжать. Проведений аналiз амплiтудно-фазових характеристик збурень. Розглянутi змiни, що вносяться в структуру збурень зневагою залежностi потенцiалу швидкостi на вiльнiй поверхнi рiдкого шару вiд її просторово-часових деформацiй.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська