Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін, Е.І.Нікіфорович, Н.В.Розумнюк
Метод чисельного рішення рівнянь Навье-Стокса у змінних швидкість-тиск

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 2, (2008) с.13-23
Для випадку в'язкої нестисливої рiдини чисельним методом кiнцевих вiдмiнностей вирiшуються повнi рiвняння Навьє-Стокса у змiнних швидкiсть--тиск. Задача формулюється в нестацiонарнiй постановцi i розв'язується на встановлення. Для визначення тиску одержано елiптичне рiвняння Пуасона шляхом пiдстановки виразiв для компонент швидкостi iз рiвнянь руху в рiвняння нерозривностi, подiбно МАС-методу. Дискретизацiя вихiдних рiвнянь реалiзується на рознесених сiтках. Одержаний унiверсальний дискретний аналог рiвнянь Навьє-Стокса у виглядi системи лiнiйних алгебраїчних рiвнянь розв'язується iтерацiйним методом. Ефективнiсть вiдмiнної схеми i алгоритму вирiшення тестуються на прикладi розрахунку течiї на початковому вiдрiзку плоского прямолiнiйного каналу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська