І.А.Бровченко, В.С.Мадерич
Тривимiрна лагранжева модель переносу багатофракцiйних намулiв і її застосування до опису гравітаційних течій

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 2, (2008) с.3-12
Запропонована нова тривимiрна лагранжева модель переносу зв'язних та незв'язних багатофракцiйних намулiв у випадку, коли тип донного матерiалу та його гранулометричний склад змiннi в областi моделювання. Модель спряжена з тривимiрними моделями гiдродинамiки, в яких використовується сiгма-система координат, що дозволяє природнiм чином описувати перенос у пограничному шарi та переформування дна. Результати розрахункiв спiвставленi з аналiтичним та чисельним розв'язками ейлерових задач та лабораторним експериментом. Модель застосована до задачi зимової конвекцiї на арктичному шельфi, що викликає рушання намулiв на схилах та пiдсилення густинних гравiтацiйних течiй за рахунок намулiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська