В.Д.Кубенко, О.В.Гавриленко
Плоска задача ударної взаємодiї цилiндричного тiла з поверхнею каверни в стисливiй рiдинi

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 1, (2008) с.39-45
В роботi дослiджується процес ударної взаємодiї твердого цилiндричного тiла з поверхнею цилiндричної порожнини. Сформульовано нестацiонарну змiшану крайову задачу з вiдомою границею, розв'язок якої зводиться до спiльного розв'язування нескiнченної системи лiнiйних iнтегральних рiвнянь Вольтерра другого роду i диференцiального рiвняння руху тiла. У випадку спрощеної постановки розв'язок зводиться до послiдовностi рiвнянь Вольтерра. Отримано гiдродинамiчнi та кiнематичнi характеристики процесу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська