Ю.Н.Koнoнoв, Е.А.Татаренко
Вiльнi коливання пружних мембран i двошарової рiдини в прямокутному каналi з пружним дном

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 1, (2008) с.33-38
Побудовано аналiтичне рiшення плоскої задачi гiдропружностi, що описує взаємозалежнi вiльнi коливання пружних мембран, розташованих на вiльнiй i внутрiшнiй поверхнях двошарової iдеальної нестисливої рiдини в прямокутному каналi iз плоским пружним дном у виглядi пластинки. Виведено та дослiджено частотне рiвняння. Розглянуто випадки, коли мембрана вiдсутня, коли перебуває тiльки на вiльнiй або внутрiшнiй поверхнi двошарової рiдини. Отримано умову стiйкостi зв'язаних коливань двошарової рiдини, мембран i пружного дна. Проведено чисельнi дослiдження власних частот.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська